Digitalisering av samhället i massiv skala – skapar det en smart nation?

Digitalisering, Samhälle Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 7 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

En smart nation ger medborgarna högre livskvalitet och skapar större möjligheter för både människor och företag att utvecklas. Men då krävs att vi ser helheten och skapar en vision för hur alla samhällets delar digitaliseras och hänger ihop. Är vi redo för det?

Industri, sjukvård, fastigheter och handel. Det finns en livlig diskussion om hur olika områden i samhället kan digitaliseras och vilka fördelar det för med sig. Men oftast diskuteras de enskilt, trots att de verkligt stora fördelarna med digitaliseringen blir synliga först ur ett ännu vidare perspektiv.
– Smarta byggnader och smarta städer är otroligt intressanta områden men handlar i praktiken om relativt smala implementationer, som uppkopplade parkeringar. Vi behöver också fundera över och diskutera de större flödena och hur samhället påverkas i sin helhet, menar Patrik Nilsson, Head of Hybrid på Hewlett Packard Enterprise i Sverige.

Det är här den smarta nationen kommer in, termen som symboliserar ett samhälle där medborgarna genom digitaliseringen får högre livskvalitet och möjligheterna för både människor och företag ökar.

Fundamentet är en avancerad och anpassningsbar digital infrastruktur som gör det möjligt att leverera resurseffektiva och värdefulla tjänster till medborgare, organisationer och offentligt verksamhet.
– Vi har dragit massor med fiber i Sverige och har en bra startpunkt vad gäller infrastrukturen. Motorvägarna är byggda, men det räcker inte. Nu måste vi gå in i nästa fas där vi som samhälle börjar använda tekniken ur ett större och mer holistiskt perspektiv. Då behöver vi ta ett betydligt bredare grepp om digitaliseringen och ta fram en vision för en smartare nation, säger Patrik Nilsson.

Det offentliga riskerar att bli omsprunget

Steg för steg blir hela samhället datadrivet i takt med att både vi själva och våra prylar blir allt mer uppkopplade. Data, genererat av sensorer och analyserat av artificiella intelligenser, används bland annat till att fördela resurser mer effektivt, men också skapa nya tjänster som är lättillgängliga och personliga.

Läs mer: 6 bästa tipsen för digitala ledare

Inom den privata sektorn är den här utvecklingen i allra högsta grad en realitet medan offentliga verksamheter halkar efter. Det riskerar att leda till en utveckling där medborgarna rundar det offentliga och i allt högre utsträckning väljer privata alternativ. Det här ser vi händer redan inom vården, där digitala vårdgivare erbjuder en service som inte finns inom den gemensamma vården.
– Den här frågan måste upp på offentliga och politiska agendan och vi måste hitta en väg framåt ur ett bredare perspektiv. Hur tänker vi som nation hantera det faktum att teknikutvecklingen och digitaliseringen utvecklas väsentligt snabbare än våra lagar?

Digitalisering i samhället – Singapore visar vägen

Långt fram i den här utvecklingen är önationen Singapore, som vid en sökning är de som anammat begreppet “smart nation” tydligast. Parallellt driver de ett flertal projekt, planerar och sätter en strategi för vägen framåt och skapar initiativ för utbildning och nya talanger.

Vivian Balakrishnan, ansvarig minister för Smart Nation, menar att regeringen kommer att fortsätta investera i infrastruktur, skapa öppna plattformar, dela öppna data, göra det möjligt för individer att förbättra sina kunskaper och företag att anamma den senaste tekniken.

Läs mer: Kan Sverige vara säkert om det blir en smart nation?

Konkret handlar det bland annat om att skapa tjänster som utgår ifrån och underlättar för medborgarna. En sådan tjänst är Moments in Life vilket gör det möjligt för nyblivna föräldrar att hantera föräldrapenning och registrera barnets namn från en och samma app. En annan är att skapa en säker och lättanvänd digital identitet och göra elektroniska betalningar mer tillgängliga.

Här ligger Sverige före i viss mån, men det är tack vare att digitala identiteter och elektroniska betalningar i första hand drivits från privat håll. Singapore ligger långt före vad gäller strategi och planering där de genomför en statlig digital transformation, som utgår helt från användarna, och designar om den digitala infrastrukturen.

Singapore hanterar den här frågan strategiskt på regeringsnivå och ser den digitala utvecklingen som angelägen ur ett nationellt perspektiv. De har en ansvarig minister som driver “Smart Nation” framåt och ser utbildning som en nyckelfråga. Bland annat i form av stipendier och ett kunskapscenter, “Centre of Excellence”, inom kommunikationsteknik och smarta system.

Behövs omfattande utbildningsinsats

Hur frågan om den smarta nationen drivs i Singapore är en stor inspirationskälla menar Patrik Nilsson. Vi är i inledningen av en enorm samhällsförändring och de tekniska förutsättningarna finns på plats i Sverige, men det räcker inte. Det krävs en omfattande utbildningsinsats av stora delar av samhället. I första hand behöver offentlig sektor få en djupare förståelse för vad som kan åstadkommas med informations- och kommunikationsteknik samt smarta system.
– Vi måste helt och hållet ändra synen på den här kunskapen, det har sedan länge slutat handla om servrar och lagring. När vi har personer i ledande ställning som inte ser värdet av informationsmängderna och nya tjänster så missar vi en våg i digitaliseringen.

En delmängd av frågorna diskuteras inom statspolitik och statsvetenskap, men i Sverige finns det ingen utbildning som fokuserar på hur vi växer det digitala samhället. Det behövs en brygga, en utbildning som ligger mitt i mellan där fokus ligger på att bygga den smarta nationen, menar Patrik Nilsson.

Ingen medborgare ska känna sig utestängd

Tekniken är en fundamental komponent som gör digitaliseringen möjlig, men i grunden handlar det om människor och att skapa ett så välfungerande samhälle som möjligt. En målsättning är att medborgare och företag kan förvänta sig att komma åt alla offentliga tjänster när som helst, var i från som helst via vilken uppkopplad enhet som helst.

“Inclusive-by-design” är ett viktigt begrepp för att ingen medborgare ska känna sig utestängd från den digitala transformationen. Staten ställs om till att sätta medborgaren i centrum, ett användarcentrerat förhållningssätt, när digitala tjänster utvecklas och offentlig verksamhet omstruktureras.
– Utanförskapet måste lösas med användarfokus. Idag finns många som kämpar med tjänster som Swish och BankID. Personer som av olika skäl tycker att tekniken strular för mycket, eller inte ger tillräckligt stort värde för att använda sig av. De här personerna måste naturligtvis också med i den här omställningen, säger Patrik Nilsson.

Läs mer: Undersökning: Så tacklar företag de nya it-utmaningarna

Även om en del personer upplever den tekniska utvecklingen som skrämmande är den helt neutral och den blir precis det vi gör den till. Genom att staten och det offentliga engagerar sig i frågan tillsammans med medborgare och företag kan utveckligen styras åt ett positivt och önskvärt håll.

5 saker Sverige behöver göra för att bli en smart nation

  1. Få upp digitalisering och planen för en smart nation högst upp på offentliga och politiska agendan. Den här frågan omfattar hela landet och det måste tas ett helhetsperspektiv.
  2. Vi måste öka kunskapsnivån väsentligt inom området. För detta krävs det nya utbildningar som fungerar som en brygga mellan statsvetenskap, kommunikationsteknik och smarta system.
  3. Helt grundläggande för att bygga en smart nation är öppna data. De data som idag finns i våra offentliga system är otillgängliga och trots att vi som skattebetalare “äger” dem, kan vi inte få nytta av dem. Både offentliga och privata aktörer behöver enkel och standariserad åtkomst av detta data så att nya smarta tjänster kan byggas som gör livet enklare för oss medborgare.
  4. Maximera kunskapsutbytet. Politiken, offentlig verksamhet och privata aktörer måste jobba tillsammans och utbyta de bästa av idéer för att skapa denna smarta nation. Det måste skapas en ny öppen plattform där den här frågan kan diskuteras i konstruktiva samtal mellan många olika aktörer.
  5. Medborgaren i fokus. Den smarta nationen handlar i grunden om att vi, som medborgare, ska kunna få ännu högre livskvalitet och att både människor och företag ska ha än större möjligheter att utvecklas och lyckas. Det här kräver att det offentliga tänker om, att användaren och medborgaren hamnar i första rummet.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related