IDC: Automatisering, kompetensbrist och ökat distansarbete tvingar företag att byta strategi

Digitalisering, Säkerhet Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 6 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Ökat distansarbete gör att företag måste anpassa sina strategier och sätta individen i fokus. Dessutom krävs nya verktyg som förenklar automatisering samt ökar effektiviteten, flexibiliteten och säkerheten. Det här är ett trendbrott och en fråga om överlevnad, menar IDC.

Vi befinner oss i en övergångstid. Det traditionella industrisamhällets organisationer tvingas möta nya samarbetsformer som i många fall endast existerar online. Mest påverkas arbeten kopplade till innovation, mjukvaruutveckling och andra digitala tjänster.

För vissa företag, som har fastnat i gamla “analoga hjulspår”, innebär det en stor förändring att möta framtidens utmaningar i en gränslös digital värld av ettor och nollor. Håller den traditionella arbetsplatsen som vi kände till den före pandemin på att lösas upp och ersättas av det som många kallar det nya normala?

Företag har inget val utan måste hitta sätt som möjliggör att arbetet också kan utföras bortom kontorets väggar så effektivt och sömlöst som möjligt.

Martin Sundblad, analytiker, IDC.

Läs mer här om hur HPE och VMware kan hjälpa er med lösningar för säkert och effektivt distansarbete.

Pandemin en accelerator

Martin Sundblad, analytiker på IDC.

Pandemin var inte orsaken till den snabba förändring som nu sker, säger Martin Sundblad, analytiker på IDC. Den har bara accelererat en utveckling som har varit på gång en längre tid.

– Behovet av förändring fanns där redan innan pandemin slog till. Det vi nu ser som effekt är att många går mot en permanent förändring bland annat med en ny inställning till distansarbete. Men inställningen till förändring kommer att se olika ut inom företagen, säger Martin Sundblad.

– Kraften i utvecklingen blir svår att stå emot. Dels på grund av en allt större molnanvändning där medarbetares access till information både ökar och effektiviseras, dels för att vi ser ett enormt starkt behov av automatisering av processer.

Enligt undersökningar gjorda av IDC är 90 procent av företagen inne i en transformation som innebär ökad automatisering.

Läs mer här om hur VDI kan underlätta transformationen av arbetsplatsen

Brist på arbetskraft och kompetens

Arbetskraftsbristen och jakten på specialistkompetens är en annan stor utmaning som enligt IDC driver behovet av förändring. Den handlar inte bara om IT, utan drabbar alla branscher som behöver specialistkompetens. IDCs undersökning visar att 60 procent av företagen säger sig ha svårt att rekrytera personal. Konsekvensen av detta, menar Martin Sundblad, är att företag måste satsa på engagemang för att öka medarbetarnöjdheten. Samtidigt som möjligheten till distansarbete troligtvis kommer underlätta rekrytering då arbetet kan flytta dit kompetensen finns.

– Företagen behöver hantera en kombination av att deras anställda vill kunna utföra sitt arbete anpassat efter sina individuella behov oavsett var de befinner sig, samtidigt behöver de se till att det också fungerar i praktiken.

– De har inget val utan måste hitta sätt som möjliggör att arbetet också kan utföras bortom kontorets väggar så effektivt och sömlöst som möjligt utan att det påverkar de anställdas tillgång till information och system. Utmaningen för IT blir att hantera denna situation på ett säkert och automatiserat sätt, säger Martin Sundblad.

Världen förändras och så även arbetsplatsen. Klicka här och läs mer om hur VDI kan hjälpa er.

Modernisera efter behov

En följd av det hybrida arbetssättet är att det blir svårare för IT att övervaka och säkra alla enheter och nätverk. När Covid-19-pandemin bröt ut fick företagen praktiskt taget över en natt flera miljoner vpn-linor och en miljon ytterligare ändpunkter i nätverken som behövde säkras och automatiseras.

Nya verktyg och förändrade behov kommer också leda till krav på mjukvaruutveckling, samt att vi kommer se mer av “skugg-IT”, tror IDCs analytiker. IT-chefen kan inte alltid veta bäst vad de anställda behöver men kommer att behöva se till att infrastrukturen anpassas efter de nya behoven.

Många företag förstår vikten att modernisera, men mognadsgraden är fortfarande låg. Flertalet saknar en tydlig strategi för vad som behövs göras i praktiken.

Hur bör då en framkomlig strategi se ut? Till att börja med handlar det om att inse att omvärlden förändras och att detta är den nya verkligheten. Den medvetandegraden är dock så låg som 20 procent enligt IDCs undersökning.

– Många företag förstår vikten att modernisera, men mognadsgraden är fortfarande låg. Flertalet saknar en tydlig strategi för vad som behövs göras i praktiken, säger Martin Sundblad.

Samtidigt är investeringsviljan hög, 65 procent, bland de mogna när det gäller verktyg och infrastruktur som kan underlätta transformationen av arbetsmiljön. 15 procent säger att omställningen till distansarbete är den högsta prioriteringen, vilket är ett stort steg uppåt jämfört med hur det har sett ut tidigare. 39 procent av företagen i IDCs undersökning säger sig också vilja investera i så kallad “knowledge management”, men de är inte säkra på hur de ska gå tillväga.

kan VDI möjliggöra och framtidssäkra arbete på distans

Ny inställning till säkerhet

Ett annat trendbrott, kanske det viktigaste, som syns tydligt i IDCs undersökning av transformationen av arbetsplatsen är inställningen till säkerhet. Den har blivit central, ofta nummer ett, och det är idag mer en affärsfråga än en teknikfråga.

Ledningsgrupper har en större förståelse idag varför säkerheten är viktig och sätter det i större fokus.

– Säkerhet har blivit så mycket mer än teknik, och frågan har lyfts upp hela vägen till ledningen. Säkerhet är mer en affärsfråga idag inom flera områden som integritet, datasäkerhet, kundhantering, inköp, programvaruutveckling och “security by design”. Ledningsgrupper har en större förståelse idag varför säkerheten är viktig och sätter det i större fokus.

Den nya verkligheten ställer krav på att företagens nätverk och tekniska säkerhet klarar av att hantera den ökade rörligheten hos medarbetarna. Många företag behöver tänka i nya banor och anpassa sina verktyg efter kraven i denna nya tid. Det gäller att ha örat mot marken och skaffa sig ökad förståelse för att klara av att hantera kraven.


3 skäl att transformera arbetsplatsen med hjälp av VDI

  1. VDI centraliserar alla virtuella desktop resurser och förenklar hanteringen av infrastrukturen.
  2. VDI effektiviserar många aspekter av IT-stöd, särskilt support på klientsidan.
  3. VDI ökar säkerheten då attackytan på en virtuell desktopinfrastruktur är mycket mindre jämfört med traditionella lösningar.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related