Vad alla behöver känna till om hållbar IT

Hållbarhet, Partner Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 5 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Konfliktmineraler, klimatförändringar, stigande elpriser och gammal IT-utrustning som samlas på hög – och i värsta fall hamnar i deponier eller soptippar i fattiga länder. IT-branschens roll och ansvarstagande i miljö- och klimatfrågan diskuteras mer än någonsin tidigare.

Vår digitaliserade värld har utökat det globala användandet av it-utrustning radikalt de senaste åren. Eftersom i stort sett alla idag använder IT på något sätt finns det också saker som alla behöver känna till om hållbar IT. För vad är det egentligen?

Hållbar, eller ”grön”, IT är en term som innefattar flera delar. Den används för att beskriva tillverkning, hantering, användning men även avveckling av IT-utrustning på ett sätt som minimerar miljöskador. Som ett resultat har termen många olika betydelser beroende på om du är en tillverkare, ansvarig chef eller användare av teknik.

I takt med digitaliseringens framfart världen över får IT en alltmer betydande roll, troligtvis ännu större för kommande generationer. Därför måste alla ta ett ansvar för att den också hanteras på ett hållbart sätt, över hela livscykeln.

Det hela hänger alltså ihop i ett flöde. Så låt oss börja med att beskriva den första delen i flödet; tillverkningen.

Living Progress Report 2019: Så hjälper HPE till med att lösa miljö- och klimatfrågan

Vad innebär hållbar IT-tillverkning?

Hållbar IT-tillverkning handlar om att tillämpa de metoder som krävs för att producera IT-produkter på ett sätt som inte skadar miljön. Det innebär dels att minska mängden skadliga kemikalier som används i produkterna och undvika användningen av så kallade konfliktmineraler såsom tenn, tantal, wolfram och guld. Det handlar också om att göra produkterna mer energieffektiva och förpacka dem med återvunna material.

EU:s förordningar kräver att världens alla datortillverkare följer gröna tillverkningslagar och håller sig till regelverken som begränsar användningen av vissa giftiga ämnen, som bly och kvicksilver, vid tillverkning av produkterna.

Läs också HPE:s hållbarhetschef: ”Ett skifte från hållbar IT till IT för hållbarhet”

HPE går ännu längre än vad EU kräver. Bland annat har företaget ett internt mål att nå 50 procent förnybar elektricitet till 2025. Allt mer hårdvara tillverkas också för att fungera i en cirkulär ekonomi där delar enkelt ska kunna repareras, uppgraderas och återanvändas.

Det här är första delen av ansvaret för produktens livscykel. Den måste planeras med cirkulär ekonomi i åtanke, annars är det mycket svårare, i vissa fall omöjligt, att återanvända eller återvinna på ett miljövänligt sätt.

Efter tillverkningen ska IT-utrustningen så klart användas. Den delen av flödet är väsentligt längre och därför ännu viktigare ur hållbarhetssynpunkt.

Vad är hållbar IT-hantering och -användning?

Hållbar IT-hantering och -användning handlar om hur ett företag hanterar sina IT-tillgångar. Det inkluderar inköp av energieffektiva stationära datorer, bärbara datorer, servrar och annan IT-utrustning, samt att hantera utrustningens strömförbrukning. Den handlar också om göra sig av med utrustningen på ett miljövänligt sätt genom återbruk, återvinning eller donation i slutet av produkternas livscykel.

I jämförelse med tillverkningen så kräver driftsfasen väsentligt mer energi. Därför är det ännu viktigare att exempelvis använda sig av förnybar energi. Dessutom jobbar tillverkarna konstant med att förbättra energieffektiviteten i produkterna.

När produkten nått slutet på den här delen av flödet är det dags att göra sig av med den, vilket naturligtvis också måste ske på ett miljövänligt sätt.

Läs Living Progress Report 2019: Så arbetar HPE för att lösa miljö- och klimatfrågan

Vad är hållbart IT-avfall?

Nu är vi inne i den sista delen av flödet i IT-utrustningens livscykel – hantering av avfallet. Tyvärr hamnar fortfarande mycket gammal utrustning i förråd och skrotlager där de får stå och damma. Än värre är om de hamnar i en deponi eller soptipp någonstans i världen. Det senare scenariot är dock ytterst ovanligt när det gäller IT-utrustning som har brukats i Sverige, men det förekommer.

2016 samlades 16,5 kilo elektroniskt avfall in per innevånare i Sverige.

Så vad görs för att undvika att gammal datorutrustning, också känt som e-avfall, inte hamnar i en deponi där giftiga ämnen riskerar att läcka ut i grundvatten vilket kan leda till katastrofala följder för miljön. Här behöver alla stora hårdvarutillverkare ta ett gemensamt ansvar. Därför erbjuder HPE återvinningsprogram så att IT-avdelningar kan få hjälp att göra sig av med utrustningen på ett både säkert och hållbart sätt. EU och ett antal amerikanska stater har lagar som kräver att e-avfall ska återvinnas.

I jämförelse med andra EU-länder så genererar vi i Sverige mycket elektroniskt avfall, samtidigt så samlas också mycket in. 2016 samlades 16,5 kilo elektroniskt avfall in per innevånare i Sverige.

Vad är målet med hållbar IT?

Fotavtryck av gräs

Målet med flödet – från tillverkning och användning till hantering av avfall – är givetvis att främja miljömässig hållbarhet. 1987 publicerade FN rapporten ”Vår gemensamma framtid”, informellt kallad Brundtlandrapporten eftersom kommissionen som utförde arbetet leddes av Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland. Här definierade ”Världskommissionen för miljö och utveckling” en strategi för ekonomisk utveckling som ”uppfyller nutidens behov utan att kompromissa med kommande generationers förmåga att tillgodose sina egna behov.”

I takt med digitaliseringens framfart världen över får IT en alltmer betydande roll, troligtvis ännu större för kommande generationer. Därför måste alla ta ett ansvar för att den också hanteras på ett hållbart sätt, över hela livscykeln.

Källor

Konfliktmineraler: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20170308IPR65672/konfliktmineraler-nya-skyldigheter-for-importorer

HPE – Circular economy: https://www.hpe.com/us/en/living-progress/circular-economy.html

HPE Recycling Services: https://www.hpe.com/se/sv/about/environment/product-recycling.html

Waste statistics – electrical and electronic equipment: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics_-_electrical_and_electronic_equipment

This article is brought to you by HPE and Intel®


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related