Kan den mänskliga hjärnan hänga med längre?

Intelligence changes everything Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 4 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Människans kunskapsnivå kommer inte att kunna tävla med maskinernas i framtiden. Men människans intelligens, i kombination med tekniken, krävs för att företag ska bli framgångsrika i framtiden.

Vår värld transformeras. År 2050 beräknas världens befolkning uppgå till omkring 10 miljarder. Fler ska alltså samsas om världens begränsade tillgångar. I en värld som också är mitt i en omfattande digitaliseringsprocess och där den växande IT-sektorn står för en ökad miljöpåverkan. Då måste teknikföretagen ta täten i ett större omställningsarbete. Från hållbar IT till IT för hållbarhet.

– Tekniken är helt avgörande för att ställa om samhället på ett sätt som tar hänsyn till de planetära gränserna. Jag ser att digitaliseringen gör det möjligt att effektivisera i stort sett alla verksamheter och vi har bara börjat skrapa på ytan, säger HPE:s hållbarhetschef Christopher Wellise.

Från globalt till urbana hubbar

Parallellt med detta är vi på väg in i den största urbaniseringsprocessen i mänsklighetens historia. FN beräknar att två tredjedelar av världens befolkning kommer att bo i städer år 2050. 
– Vi föddes in i en värld med ungefär 200 länder. Och nu håller denna värld att förvandlas till ungefär 600 städer, säger Kjell Nordström, ekonom och föreläsare med fokus på framtiden.

I januari föreläste han om förändring och nya perspektiv i en föreläsning på HPE Sales Summit i Barcelona. Och Kjell Nordström ritade upp några tydliga utvecklingstendenser när han blickade mot framtiden, där urbaniseringen är en och som i sin tur verkar hänga ihop med en annan utvecklingstendens, de-globaliseringen.

– Om vi efter andra världskriget såg världen öppna upp sig igen efter åratal av avstängda gränser och utvecklas till den globaliserade värld vi ser idag, så ser vi nu de första tendenserna till raka motsatsen, säger Kjell Nordström.

Läs mer: Så fungerar en självlärande it-infrastruktur som sköter sig själv 

Där ser vi nu enligt Kjell Nordström de första tecknen på ett skifte från en värld där företag agerar på och dras mot en global marknad, till att regionalisera.

– Multinationella företag säljer av sina internationella operationer och återgår till de regioner de kom från. Man ser också att lönsamheten i lokala företag är högre i Europa och USA än i de multinationella företagen. Detta står i rak motsats till hur det såg ut för tio år sedan, säger Kjell Nordström.

Mycket pekar alltså på att globaliseringens jättearena håller på att ersättas av hyperkoncentrerade urbana hubbar där merparten av allt värdeskapande kommer att ske. Och kanske innebär det att det kommer att ske en maktförskjutning från nationer till urbana områden i framtiden.

Redan i dag ser vi ju hur makt och pengar koncentreras till urbana områden. Kjell Nordström menar att en drivkraft till att detta sker, är en unik mänsklig förmåga: den tysta, eller implicita intelligensen.

Den skiljer sig från traditionell intelligens genom att den genereras av erfarenhet, av att tillbringa tid i en viss miljö eller sammanhang. Av att leva, äta och vara en viss miljö under ett antal år.

– Många av oss tror i dag att denna tysta kunskap är en drivkraft bakom att de urbana områdena i världen växer och att det är anledningen till att platser som Silicon Valley finns, säger Kjell Nordström.

Mänsklig intelligens en framgångsfaktor

Framtidens dominerande företag kommer troligen att vara baserade på just sådan tyst kunskap.

– Genom den skapas unicitet. Detta kommer att förändra mycket av det vi gör i företag och organisationer. De kommer att se helt annorlunda ut om några år, säger Kjell Nordström.

Men att människor dras till städer i en historiskt sett oskådad takt, är en process som i sin tur verkar hänga ihop med utvecklingen av tekniken.

För trots våra enheter som bara blir bättre och snabbare och egentligen gör det möjligt för oss att inte vara beroende av plats så tycks det ha motsatt effekt.
– Ju bättre enheter, desto snabbare går urbaniseringen, säger Kjell Nordström.

Tack var denna tekniska utveckling ökar alltså mängden data vi människor och våra enheter skapar exponentiellt. Numera fördubblas mängden data inom alla kunskapsområden vartannat år.
Det är alltså en fullkomlig explosion av data och av kunskap som sker, och detta på en nivå som den mänskliga hjärnan omöjligt hålla jämna steg med.

Så hur skapar vi mening och nytta från all denna data, när vi inte själva förmår att hantera den?
Artificiell intelligens och machine learning kan vara ett svar. Genom den kan vi skapa intelligenta system som kan ta vara på de enorma resurser som all denna data ger oss.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related