Molnets fördelar – på dina villkor – utan risk

Molnet Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 5 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Det publika molnet är en viktig möjliggörare för digital transformation, självklart också för verksamheter inom offentlig sektor. Men faktum är att det finns känsliga data som inte under några omständigheter får lagras en millimeter utanför EU:s gränser. Osäkerheten över hur och var data får lagras riskerar att sakta ner innovationstakten för många som skulle gynnas av digitalisering och molnets alla fördelar. En hybrid lösning kan vara en smart väg framåt då den ger full kontroll och säkerhet på rätt nivå, men utan att göra avkall på molnupplevelsen.

Som samhälle står vi just nu inför tuffa utmaningar, inte minst för att klara välfärden. Den arbetsföra befolkningen krymper i relation till de som är yngre och äldre, dessutom visar statistik att en tredjedel av de som arbetar inom den offentliga sektorn kommer att gå i pension inom tio år. Därmed är det avgörande att dra nytta av digitaliseringen fullt ut, och exempelvis utveckla och använda digitala tjänster som avlastar personalen och samtidigt bäddar för framtiden.

– Rätt hanterad kan digitaliseringen bidra till att skapa en mer effektiv och innovativ välfärd, säger Mikaela Brunn som arbetar som affärsområdeschef för offentlig sektor på HPE.

Mikaela Brunn, affärsområdeschef för offentlig sektor på HPE.

Sverige gjorde tidiga satsningar inom innovation och infrastruktur, med bland annat hem-PC-reformen och utbyggnaden av bredbandsnätet. Befolkningen har tagit till sig teknikutvecklingen på bred front, men om Sverige ska nå regeringens mål från 2017 att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter behöver insatserna bli större och mer långsiktiga.

– För att lyckas behöver landets verksamheter göra flera saker. Dels behöver vi nyttja befintlig teknik på bästa sätt, dels ställa om och anpassa oss till nya arbetssätt och livslångt lärande för att möta den strukturomvandling som digitaliseringen innebär, säger Mikaela.

Risken med att halka efter

Idag har många företag och organisationer en cloud first-strategi, men för verksamheter inom offentlig sektor kräver molnresan en större eftertanke. Det finns lagar och regler för hur känsliga data, som patientjournaler och uppgifter om samhällskritisk infrastruktur, ska hanteras och lagras. Oklarheten kring vad som gäller, och oron att göra fel, saktar ner den digitala utvecklingen och under de senaste åren har Sverige tappat fart jämfört med våra nordiska grannar. Från att länge ha varit i toppen av digitaliseringslistan har vi nu halkat ner en bit.

– För att vi ska klara välfärden behöver vi dra nytta av den tillgängliga tekniken. Idag kan vi inte välja att vara innovativa, utan det är helt avgörande för att vi ska ha ett samhälle som fungerar i framtiden. Från att erbjuda den bästa möjliga sjukvården till att arbeta med brottsbekämpning på ett effektivt sätt.

Offentlig sektor kan använda det publika molnet i många tillämpningar. Men inte alla. Då kan en hybrid lösning göra det möjligt att dra nytta av molnets fördelar, samtidigt som organisationen har full kontroll på sina data. Fokus skiftas från olika delar och aspekter av miljön, som lagring, nätverk, säkerhet och moln, och datan och dess verksamhetsnytta hamnar i centrum oavsett var den genereras och lagras.

– Istället för att ha en molnstrategi tror vi på HPE på att ha en datastrategi. Vi förespråkar en hybrid modell, med ett publikt och privat moln, och där olika typer av data lagras på den plats som bäst möter de aktuella kraven. Molnupplevelsen är konstant, men anpassad utifrån datan, applikationerna och säkerhetskraven.

AI som tjänst höjer tempot på forskningen

AI är ett område som växer och som visat sig vara viktigt för innovationen både i Sverige och internationellt. Rätt uppsatta AI modeller kan underlätta effektivisering och automatisering av jobb och processer som i dag tar tid från verksamheten i välfärden. Smarta digitala verktyg kan skapa förutsättningar för att en patient i större utsträckning kan få behandling för sin kroniska sjukdom i hemmet, och analys med stöd från AI kan ställa rätt diagnos betydligt snabbare än en människa kan på egen hand.

I Tyskland samarbetar HPE med Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), en forskningsinstitution etablerad av det tyska federala utbildnings- och forskningsministeriet för att bekämpa sjukdomar som Alzheimers, Parkinsons och multipel skleros. Här följs och granskas över 30 000 patienter och sjukdomsförlopp och den insamlade datan analyseras för att bygga en djupare förståelse för hur sjukdomen utvecklas.

– Tillsammans har DZNE och HPE skapat algoritmer som stegvis effektiviserat en analysprocess från tjugotvå minuter ner till tretton sekunder. Det mer än en hundra gånger snabbare! Det är otroligt spännande att reflektera över hur teknologin inte bara utvecklats med tiden, utan även gör skillnad för samhället i stort. Vi tror att den här typen av samarbeten är vägen framåt för att lösa många av våra samhällsproblem, och det är bara ett exempel på hur HPE Greenlakes tjänst för AI och superdatorer driver innovation.

Trygg och säker hantering av data från Edge till Cloud

HPE har de senaste åren satsat stort på att gå från att vara en traditionell hårdvaruleverantör till att leverera hela produktportföljen som tjänst. Förutom de färdigpaketerade tjänster som exempelvis AI as a service, Storage as a service eller HPC as a service underlättar HPE GreenLake för användare genom att att ge bättre kontroll över både infrastruktur och data oavsett om den ligger i det publika molnet eller lokalt i verksamhetens datacenter. En plattform som ger en tydlig överblick av allt som är relaterat till verksamhetens data kopplat till nyttjandegrad och kostnader. Men kanske viktigast av allt, kunderna kan nyttja molnets alla fördelar genom skräddarsydda molntjänster utifrån unika behov med hänsyn tagen till säkerhetsfrågor och krav på hantering och managering av data.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related