Så digitaliserar du dina processer med full spårbarhet och regelefterlevnad

GDPR, Säkerhet Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 5 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Digital transformation skapar många utmaningar. Men det finns smarta lösningar som inte bara hanterar utmaningarna, de skapar också helt nya möjligheter.

Tänk dig en lösning som låter dig digitalisera dina processer på ett sätt som ger full transparens och spårbarhet, interoperabilitet, full regelefterlevnad och sekretess. Den är dessutom decentraliserad och kan anslutas till en stor mängd olika applikationer.

En sådan lösning för informationshantering har potential att lösa de två största utmaningarna alla företag och organisationer står inför just nu, att information ska vara säker och ökade krav på lagring och spårbarhet.

– Den här lösningen bygger på en infrastruktur som heter Lequinox och kan användas i flera olika branscher och inom offentlig verksamhet. Den ger möjlighet att digitalisera många olika typer av processer, även vissa som tidigare inte varit möjliga att digitalisera, säger Björn Franzén, affärsutvecklingschef på HPE som har globalt avtal för att tillhandahålla Lequinox-tekniken.

GDPR drivande faktor

Björn Franzén, affärsutvecklingschef på HPE.

Behovet av att digitalisera processer ökar kraftigt där GDPR är en starkt drivande faktor. Spårbarhet är grunden i att kunna följa regelverken, du måste kunna påvisa vad som har skett och när.

– Då kommer vi in på digitala identiteter och det handlar inte bara om dig som privatperson, du måste också kunna agera i olika roller baserat på situationen du befinner dig i. Exempelvis när du jobbar för ett företag och innehar en specifik roll.
Som exempel lyfter Björn fram VD-rollen.

Läs mer: Lequinox – Tjänsten som hjälper dina kunder att tackla GDPR

– Med Lequinox kan du som VD ha information kopplat mot din identitet men det är baserat på den roll du har. Det kan enkelt stängas av så att du inte längre har tillgång om din identitet inte längre är kopplad mot rollen. Det gör också att din efterträdare kan ta över information och historik.

Det här är en kraftfull funktion som även minskar risken att information tas vidare till konkurrenter. För att få tillgång krävs en verifiering, annars får du inte ut någon information ur systemet.

– Du kan koppla på den här tekniken i rad olika applikationer, bland annat finns makro i Word och tillägg i Outlook som gör att du kan signera information baserat på din roll. Du kan alltså ta vilken fil som helst, kryptera och signera den, säger Björn Franzén.

Allt är krypterat

All information är krypterad och lagras dessutom i krypterade databaser, så infrastrukturen är redan från början byggd med integritet och sekretess i åtanke, privacy by design.

En unik funktion i Lequinox är att det skapas en automatisk spårbarhet som arkiveras hos alla parter i en interaktion, inte bara hos en. Det gör att ingen sitter på ett informationsövertag och i projekt där flera parter samverkar har alla samma transparens.

– Om båda har tillgång till den här infrastrukturen kan de hitta varandra, identifiera varandra och skicka information som är krypterad. För att komma åt informationen måste den låsas upp och verifieras. När den blir upplåst kan den läsas och alla viktiga steg i processen skapar spårbarhet som går åt båda håll.

Lequinox skapar full transparens

Inom vissa områden kan digitalisering av processer innebära stora förbättringar i människors liv, som inom vården. Idag hanteras fortfarande mängder med processer inom sjukvården manuellt. Exempelvis skickas remisser via fax mellan sjukhus som inte har samma sjukvårdssystem. Det innebär att det inte finns någon spårbarhet eftersom faxen oftast står i allmänna utrymmen. Risken är stor att information försvinner eller hamnar i fel mapp vid inskanning. Det drabbar patienten.

– Med Lequinox går det att skapa full transparens där läkaren först signerar informationen när den skickas. Därefter stämplar det adresserade sjukhuset att remissen är mottagen. Den läkare som skickat informationen ges full spårbarhet och ser när den mottagits, öppnats, signerats och godkänts av en annan läkare. Med andra ord kan vi digitalisera hela processen och inte enbart transporten av information.

LÄS MER: Så kommer ni igång med Lequinox

Idag tar denna process mellan tre och 15 dagar att genomföra. Om det fattas information i en remiss kan det ta lika länge till innan det åtgärdas eftersom processen måste genomföras ännu en gång. Den väntetiden kan förkortas till minuter med en digital spårbar process.

– Ett annat exempel är inom byggbranschen där bland annat byggjournaler idag förs med penna och papper. Det här kan digitaliseras så att alla parter som är involverade i bygget har full insyn och dessutom kan dokumentera i form av bilder. Det effektiviserar naturligtvis processen väsentligt och minskar risken för felkällor.

Kommunikation med sekretess mellan myndigheter

Björn lyfter fram en mängd ytterligare exempel inom bank och finans, offentliga förvaltningar och juristfirmor som med denna lösning kan kommunicera digitalt med sekretess mellan advokater, polis, myndigheter, domstolar och klienter.

– Möjligheten att hantera digitala identiteter med roller, spårbarhet, integritet och interoperabilitet är enormt kraftfullt och relevant för de flesta olika företag och organisationer.

Regelefterlevnad och krav på effektivisering skapar många utmaningar. Men smarta lösningar, som Lequinox, kan hantera utmaningarna och skapa helt nya möjligheter.

Lequinox i korthet

Identiteter och roller

– Den digitala identiteten kontrolleras av individen
– Roller delegeras av organisationen
– Identiteten verifieras via referenser

Spårbarhet

– Kvittens skapas för alla parter i en interaktion. Kvittensen redovisar: vem, när, vilken roll och med vem
– Kvittensen lagras i Lequinox-arkivet kopplat mot den specifika rollen och organisationen

Processintegritet

– Policybaserad implementation av regler
– Skyddar processens och informationens integritet
– Signera filer lokalt och agera enbart inom den roll som är definierad via åtkomstkontroll
– Kryptering punkt-till-punkt

Interoperabilitet

– Applikationen innehåller en policy som dikterar hur den interagerar med omvärlden
– Policys kan baseras på affärsregler, industristandarder eller nationell lagstiftning
– Användare kan ges åtkomst från flera olika Lequinox-miljöer och interagera i samma applikation

Läs mer om Lequinox


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related