Framtidens sjukhus skapar säkrare och effektivare vård för alla

Arkitektur, Digitalisering Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 6 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Trycket på sjukhusen ökar i takt med att vi blir allt äldre, och allt fler blir kroniskt sjuka vilket också innebär ökad arbetsbelastning på sjukvårdspersonalen. För att möta det ökande behovet kan framtidens uppkopplade sjukhus, där en större del av administrationen är automatiserad, vara lösningen.

När antalet patienter ökar leder det till mer administration på sjukhusen, som ofta utförs i gamla system byggda i silos där olika sjukhus och regioner inte kan kommunicera med varandra. Många gånger känner personalen att de inte kan vara så effektiva som de önskar och ge patienten säker och snabb behandling.
– Men det finns lysande exempel på moderna sjukhusmiljöer som gör det lättare att samarbeta och där effektiva lösningar är på plats. Det viktigaste är att patienten är i fokus och vi använder digitaliseringen som ett medel för att nå dit, säger Camilla Sund, Business Manager för Hälsa på Hewlett Packard Enterprise i Norge.

Så hur är det möjligt att ge bättre vård till allt fler med i stort sett samma personalstyrka? Det är här visionen om framtidens uppkopplade sjukhus kommer in i bilden. Ett fullt integrerat sjukhus där trådlös teknik gör det möjligt att övervaka och leverera tjänster till patienter, utrustning, personal och besökare när som helst och var som helst inom sjukhusområdet och, som ytterligare ett steg, med patienten hem.
– Vi vet att mycket av personalens tid går åt till administration och pappersarbete idag. Det är postit-lappar, pärmar och annat som tar den tid som kunde ägnas åt patienterna. Väldigt mycket av det här går att effektivisera och automatisera.

Läs mer: Den smarta nationen – digitalisering i massiv skala

Framtidens uppkopplade sjukhus

Camilla beskriver hur ett modernt och uppkopplat sjukhus använder nätverk för att förbättra administrationen internt på sjukhusen, men också skapa en säkrare miljö med bättre koll på medicinering och diagnosticering.
– Det uppkopplade sjukhuset handlar om ett helt ekosystem som även sträcker sig utanför sjukhusets väggar. Vi integrerar sjukvården mot andra journalsystem, NAV, privata aktörer, taxi och färdtjänst, Apotek och lösningar för vård i hemmet. Det går att effektivisera och underlätta väldigt mycket för patienterna med hjälp av tekniken.

Som exempel nämner Camilla sjukhuset i Östfold, Kalnes, som stod färdigbyggt för två år sedan. Det är ett av Norges mest moderna sjukhus och har kommit långt i digitaliseringen.
– På Kalnes finns bland annat geotaggar som gör att hjärtpatienter kan bli mer mobila. Vi kan behandla dem där de befinner sig och om något skulle hända vet vi direkt var de är.

Whiteboards används betydligt mindre, istället använder personalen surfplattor för noteringar, planering och annat vilket har visat sig vara mer effektivt. Provsvar och analyser går betydligt fortare eftersom de kommer direkt ner i surfplattan eller en smart mobil.
– Varje minut vi kan spara gör att mer tid kan ägnas åt patienten, men också att personalens stress minskar. Det gäller även saker som rörpostsystem och transportrobotar, eller medicindepån som talar om när medicinen är klar att hämtas. Alla sådana här moment underlättar vardagen.

Camilla lyfter också fram en sådan enkel sak som “den röda knappen”. På traditionella sjukhus lyser och blinkar det ut i korridoren, alla blir larmade och störda. På Kalnes går istället signalen som ett meddelande direkt in i surfplattan, färre störs och rätt person uppmärksammas på larmet.

Läs mer: Samarbete och säkerhet nycklar till den smarta nationen

Är det så enkelt som att bara digitalisera?

Men är det så enkelt som att digitalisera så blir allt mycket bättre och effektivare? Så är det naturligtvis inte. Att digitalisera innebär att ändra rutiner och arbetssätt, vilket i sig innebär att ändra en kultur. Det kräver en omställning.
– Det finns alltid barnsjukdomar, de här lösningarna måste trimmas in och nya arbetssätt måste sätta sig. Men vi ser idag att både personal och patienter, inte minst äldre, är mycket mer mottagliga för ny teknik än man kanske tror. Sedan handlar det också om att anpassa lösningarna.

Som exempel nämner Camilla välkomstskärmar som finns på många nya sjukhus, där patienten checkar in sig själv, får hjälp med var hon eller han ska ta vägen och eventuellt påkalla personal. Eller sjukhus som automatiskt skickar ett sms när man kommer in och ger personlig vägledning.
– En del äldre kanske inte ens har mobiltelefon, så här måste det finns flera parallella lösningar på plats. Vi utgår från patientens behov och skapar lösningar efter det.

Visionen om framtidens sjukhus

Många tycker att det låter som science fiction, men redan idag används robotar vid operationer, 3d-skrivare för att bygga proteser, nanoteknik i form av tabletter som du sväljer och som sedan analyserar dig inifrån. Om 20 år kommer den här tekniken att användas i mycket större utsträckning tror Camilla Sund, då är det standard och inga konstigheter.
– Maskininlärning kommer att användas i stor skala och artificiell intelligens överlag vara mycket mer accepterat och användas brett. Vi kommer att använda data på ett helt annat sätt än idag, där patienter via sina egna sensorer har koll på sina data och via AI-läkare och vårdgivare får signaler om något är fel långt tidigare än idag. Vården kommer att bli mycket mer proaktiv.

Tekniken kommer att hjälpa oss att göra mer av mindre, få bättre vård anpassad efter just våra behov och ge oss högre livskvalitet.
– Inte minst innebär det här att vården kommer närmare patienten som får bättre koll på sin egen hälsa och väsentligt större del i sin egen behandling. Vi är i inledningen av ett väldigt spännande skifte inom sjukvården och det finns all anledning att se positivt på framtidens vård, avslutar Camilla Sund.

Så bygger du framtidens uppkopplade sjukhus – tre framgångsfaktorer

Camilla Sund ser tre delar som helt avgörande för att lyckas med att bygga ett uppkopplat sjukhus.

  1. Inkludera IKT tidigt i projektet. Nätverk och integration är helt avgörande för ett modernt sjukhus, därför måste planeringen av detta komma in tidigt i processen. Prata med byggherrar, arkitekter, elinstallatörer och skapa en enhetlig bild. Att komma in på slutet med IKT-frågorna riskerar att skapa en dålig lösning eller försena hela projektet.
  2. Data i fokus. Data är helt centralt för att skapa ett effektivt och välfungerande sjukhus. Skapa bästa förutsättningar för att integrera med andra system och regioner, att lösningen ger så stora möjligheter som möjligt till att behandla stora datamängder. Är det möjligt att göra en gemensam upphandling så att ni inte bygger ytterligare en silo?
  3. Personal och kultur. Det medmänskliga måste finnas med när vi pratar om digitalisering. För många kan det låta läskigare än vad det är och just därför är det viktigt att engagera personal tidigt och ge dem möjligheter att påverka. Om ingen använder systemen i slutänden gör de ingen nytta, så inkludera de verkliga användarna i resan.

 


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related